2012
Wrocław

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu oraz pełną gospodarką osadową.

Wymagania projektowe

Celem trzeciego etapu rozbudowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków było zwiększenie przepustowości oczyszczalni ze średnio 70 000 m3/d do 140 000 m3/d oraz spełnienie nowych, bardziej restrykcyjnych norm obligujących do uzyskania lepszych parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki. Tak duże zwiększenie przepustowości wiązało się z koniecznością rozbudowy wszystkich ciągów technologicznych oczyszczalni tj. mechanicznego oczyszczania ścieków, biologicznego oczyszczania ścieków, gospodarki osadowej oraz biogazowego.  

Rozwiązania Sika

Powierzchnie ścian osadników wstępnych i wtórnych zostały wyszpachlowane mineralną zaprawą
a następnie zabezpieczone 2 – 3 warstwami powłoki ochronnej na bazie żywicy epoksydowej (2 warstwy zastosowano do poziomu falowania, powyżej wykonane zostały 3 warstwy powłoki. Na dnie osadników zastosowano szpachlowanie wyrównujące zaprawą epoksydową na bazie żywicy oraz piasku kwarcowego i powłokę ochronną składającą się z 3 warstw. Dylatacje dna osadników uszczelniono elastyczną taśmą hypalonową mocowaną na klej epoksydowy. Korony zbiorników oraz belki jezdne zabezpieczone zostały
2-3 mm warstwą epoksydowo-poliuretanowego materiału Sika®. Szczeliny dylatacyjne na belkach jezdnych wypełnione zostały poliuretanowym materiałem uszczelniającym. Powierzchnie przepompowni zostały wyszpachlowane mineralną zaprawą a następnie zabezpieczone 2 –3 warstwami powłoki ochronnej na bazie żywicy epoksydowej z olejem antracenowym. W czterech komorach fermentacyjnych (WKF) zastosowano szpachlowanie powierzchni mineralną zaprawą a następnie na tak przygotowanym podłożu ułożono laminat z farbby na bazie żywicy epoksydowej z olejem antracenowym i maty szklanej.  

Zastosowane materiały:

Sikafloor®-156
Sika® Poxitar F
Sikadur®Combiflex® System
Sika® Elastomastic TF
Sikaflex® PRO-3 WF.
Sika® Repair-30 F  

Uczestnicy projektu

Generalny wykonawca:
Budimex S.A. Oddział Budownictwa
Ogólnego w Krakowie

Inwestor:
MPWiK Wrocław

Podwykonawca:
Nycz, Niwa, Chemex, Kadakryl