2015
Września

NOWA GENERACJA MODELU SAMOCHODU UŻYTKOWEGO VOLKSWAGEN CRAFTER będzie produkowana w budowanej od podstaw nowoczesnej fabryce samochodów we Wrześni. Teren zakładu obejmuje ponad 220 ha, co stanowi powierzchnię około 300 boisk piłkarskich. Na tym rozległym terenie powstaną nowoczesne obiekty produkcyjne, m.in.: lakiernia, hala budowy karoserii, hala montażu
i wykończenia, budynek centrum dostaw i magazynowania surowców, budynek wielofunkcyjny,
w którym mieścić się będą hala pilotażowa prototypów, warsztaty utrzymania ruchu, zaplecza socjalno-biurowe, zaplecze administracyjne, pomieszczenia laboratoryjne, zakładowa przychodnia medyczna, centrum zapewnienia jakości, kantyna i centrum IT. Na terenie zakładu powstanie także magazyn odpadów, plac gotowych wyrobów z miejscem załadunku pojazdów na system transportu samochodowego i kolejowego wraz z bocznicą kolejową o długości 1,5 km połączoną z krajową linią kolejową. Rozmieszczenie obiektów zostało zoptymalizowane pod kątem przepływów produkcyjnych. Przy tworzeniu planu zagospodarowania zakładu i doborze technologii produkcji przeanalizowano różne warianty i wybrano te najkorzystniejsze dla środowiska. Możliwości produkcyjne zakładu wynoszą
100 000 samochodów rocznie, przy ich pełnym wykorzystaniu w fabryce VW może pracować nawet 3000 osób. Zakład może produkować 20 pojazdów na godzinę, czyli 450 w ciągu doby.

Wymagania projektowe

Inwestor oczekiwał kompleksowych rozwiązań o doskonałej trwałości i optymalnej cenie, spełniających zarówno polskie, jak i niemieckie wymagania techniczne. Od dostawcy materiałów wymagano doświadczenia, wiarygodności, potwierdzonej badaniami trwałości materiałów, a także kompleksowego wsparcia technicznego. Istotne były również możliwości realizacji tak dużego zamówienia w krótkim czasie i udzielenie międzynarodowych gwarancji. Sprawna realizacja dostaw na jeden z największych placów budowy w Europie, obsługa techniczna pięciu generalnych wykonawców i licznych podwykonawców, wspacie techniczne i szkolenia na placu budowy dla łącznie ok. 200 dekarzy –
to wyzwania, które należało podjąć w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ekonomicznych oraz jakościowych. Pokrycia wymagało łącznie 394 000 m2 powierzchni dachowych z czego 330 000 m2
w przeciągu 4 miesięcy. Oprócz wielu detali i przejść przez konstrukcję na dachach obiektów zlokalizowano nadbudówki zwane„penthousami”, w których zaprojektowano instalacje i urządzenia techniczne takie jak: centrale wentylacyjne, stacje transformatorowe, rozdzielnice, itp.

POWŁOKI OCHRONNE - Około 18 000 ton konstrukcji stalowych czyli około 450 000 m2 wymagało zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12 944: kategoria korozyjności C2, okres trwałości H, czyli ochrona długa powyżej 15 lat.

DOMIESZKI DO BETONU - Cześć dróg wewnętrznych i placów zaprojektowano z nawierzchniami betonowymi, a w pomieszczeniach produkcyjnych przewidziano posadzki betonowe z posypką utwardzającą. Wszystkie nawierzchnie i cześć posadzek projektowane były jako betony napowietrzone.

SYSTEMY POSADZKOWE - Podstawowe wymagania stawiane posadzkom to zapewnienie czystości
i sterylności pomieszczeń, ochrona wód gruntowych przed skażeniem, odprowadzenie ładunków elektrostatycznych z powierzchni posadzek w pomieszczeniach szaf sterowniczych linii produkcyjnych. Biorąc pod uwagę funkcję obiektów, część posadzek i nawierzchni wymagała wykonania szczelnych posadzek, a także zapewnienia szczelności w obrębie szczelin dylatacyjnych.

Rozwiązania Sika

Dla Volkswagena Sika zrealizowała łącznie ponad 1,5 mln m2 dachów w technologii Sarnafil®. Inwestor
od wielu lat darzy zaufaniem materiały Sika, a także docenia oferowane przez firmę kompleksowe wsparcie techniczne. O wyborze technologii Sika na nowym obiekcie Volkswagena we Wrześni zadecydowały:
• referencje i dobra współpraca na wcześniej wykonywanych obiektach,
• trwałość pokrycia dachowego udokumentowana badaniami,
• dostarczenie wszystkich wymaganych aprobat i atestów na rynku polskim
• zapewnienie pełnej i kompleksowej obsługi technicznej inwestycji.
Na obiektach zastosowano system pokryć dachowych - dachową membranę hydroizolacyjną układaną swobodnie i mocowaną mechanicznie do podłoża konstrukcyjnego dachu wraz z systemową folią paroizolacyjną oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami dodatkowymi. W zakładzie produkcyjnym
VW do wykonania szczelnych posadzek chemoodpornych zastosowano żywicę epoksydową w wersji gładkiej i o antypoślizgowej fakturze „skórki pomarańczowej” w kolorze RAL 7035 z uzupełniającymi kolorami RAL 9002, 7036 i 7037. Tam, gdzie było to niezbędne, zastosowano posadzki antyelektrostatyczne, a w hali samochodów specjalnych z przewodzącej ładunki elektryczne żywicy
o podwyższonej chemoodporności. W lakiernii oraz w wyodrębnionych częściach hali montażu zastosowano przekrywającą zarysowania powłokę epoksydową o podwyższonej odporności chemicznej przeznaczoną do stosowania w środowisku agresywnym. Na podłożach betonowych o wilgotności > 4% przed ułożeniem posadzek z żywic zastosowano warstwy wyrównawcze zapewniające czasową barierę przeciwwilgociową.

IMPREGNACJA POSADZEK BETONOWYCH
Do zabezpieczenia posadzek betonowych z posypką utwardzającą zastosowano w formie natrysku bezbarwny preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania, doszczelniania, pielęgnacji i zabezpieczania przeciwpyłowego betonu.

MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE
Wszystkie szczeliny dylatacje, konstrukcyjne i spoiny robocze uszczelniono stosując taśmy uszczelniające oraz elastyczny materiał uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej.

PODLEWKI CEMENTOWE
Pod stopami słupów stalowych zastosowano ekspansywną, samorozlewną podlewkę cementową a pod stalowymi płytami podstaw robotów ekspansywną, samorozlewną podlewkę cementową
o skompensowanym skurczu .Do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów zastosowano dwa systemy powłokowe Sika
Główne zalety rozwiązań antykorozyjnych Sika to:
• szybki czas schnięcia
• opłacalność ekonomiczna
• optymalne zrównoważenie ceny i trwałości

DOMIESZKI DO BETONÓW
Sika oferuje szeroki zakres aprobowanych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań opartych
na nowoczesnych domieszkach i dodatkach, poprawiających jakość, trwałość i urabialność betonu.
Do wykonania nawierzchni i posadzek zakładu produkcyjnego VW zastosowano łącznie około 70 tys. m3 mieszanki betonowej pochodzącej od trzech różnych producentów. W zależności od miejsca wbudowania, przeznaczenia, czasu układania, oczekiwanych właściwości, itd. nawierzchni i/lub posadzki zostały zastosowane domieszki uplastyczniające i upłynniające, domieszki przyspieszające wiązanie, jak również powodujące szybkie narastanie wytrzymałości wczesnych. Wszystkie nawierzchnie oraz część posadzek wykonane były jako betony napowietrzane. Do napowietrzenia mieszanek betonowych zastosowano domieszki napowietrzające dzięki którym możliwe było uzyskanie betonów o lepszej urabialności oraz podwyższonej mrozoodporności i odporności na sole odladzające.

Zastosowane materiały:

Sika® LPS A-94
Sika® Rapid 2.1
Sika® Viscorete®, Plastiment®, Sikament®
Sika® FS-1
 Sika® ViscoFlow®
SikaPlast®
Sikafloor®-264

Uczestnicy projektu

Właściciel/Inwestor:
Volkswagen

Projektant / Architekt / Nadzór / Kierownictwo budowy:
Marek Szczerbaluk, Assmann Beraten + Planen,
Assman Polska Grupa Projektowa,
ICL - Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH,
Durr/ Atelier Architektury, PM Group

Generalni wykonawcy:
Durr/Hochtief Polska, Strabag, MBN/Freytag , Rembor , Eiff age

Podwykonawcy:
Pokrycia dachowe: Pold Plast , Ekotechnika, Poburski Aster Garden
Posadzki: Sonnex, Chemobud, PAL-GAZ
Powłoki ochronne: Zublin Stahlbau, Mostostal Słupca, Smulders Polska,
Konstrukcje Stalowe Hyżyk, Metalbark, Cermont, Banimex
Technologie betonu: Strabag, Lafarge, BT Poznań

Sika Poland:
Pokrycia dachowe: Maciej Urbanek, Maciej Borodzicz, Marek Filipczyk
Posadzki: Grzegorz Zając, Rafał Musiał, Marek Kawalec
Powłoki ochronne: Zenon Kowalczuk
Technologie betonu: Krzysztof Wierzbowski, Michał Witkowski